Historia Oddziału

Aktualności

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Opolu powstało 18 grudnia 1957 r. Pierwszym prezesem i założycielem prezesem był lek. med. Sergiusz Karpowicz. Siedzibą towarzystwa, jak i miejscem, gdzie przez długi okres przetrzymywano bezdomne zwierzęta, było prywatne mieszkanie prezesa TOZ-u, pana Modzera.

1 lipca 1992 na podstawie umowy zawartej z Urzędem Miasta powstało pierwsze na Opolszczyźnie schronisko – poprzednio znajdowała się tam ferma lisów. Warunki bytowe zwierząt były bardzo prymitywne. Psy wówczas znajdowały się w klatkach po lisach, a na terenie schroniska nie było ani wody ani światła, a tylko olbrzymie ilości myszy i szczurów. W dniu 22 października 1993 władze miejskie Opola dzięki staraniom TOZ-u przydzieliły obiekt przy ulicy Torowej 9 na schronisko dla bezdomnych zwierząt. Zdewastowane budynki po nieistniejących magazynach (pełnych wapna i innych śmieci), zarośnięte krzewami i drzewami tereny zostały doprowadzone do stanu używalności dzięki ofiarności członków TOZ-u oraz młodzieży szkolnej. Powstało wtedy tymczasowe, bardzo prowizoryczne pomieszczenie dla psów i kotów. Z powodu braku ogrzewania (były to stare baraki) członkowie TOZ-u zabierali chore psy do swoich domów. Temperatura w barakach, gdzie przebywały psy oraz przygotowywano posiłki, spadała w nocy poniżej 0 stopni. Mimo niewielkiej liczby członków dokładaliśmy wszelkich starań, aby schronisko prowadzić jak najlepiej. Niestety trudności spowodowane brakiem pomocy uniemożliwiały nam dalsze prowadzenie placówki. W związku z powyższym TOZ zmuszony był w 1995 odstąpić od prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Dzisiaj jesteśmy organizacją działającą społecznie. Mamy długoletnią tradycję, ale nasze możliwości zależą tylko od prywatnych zasobów oraz od wsparcia innych ludzi. Wszystko co robimy, robimy nieodpłatnie - nikogo nie zatrudniamy na etacie, poświęcamy prywatny czas i własne środki - jeździmy prywatnymi samochodami, dzwonimy z prywatnych komórek.

Biuro jest czynne tylko raz w tygodniu, ale spotykamy się dużo częściej, prywatnie, w zależności od zgłaszanych interwencji.

Do TOZ wpływają liczne prośby o pomoc od ludzi poruszonych cierpieniem zwierząt. Nasz zespół wciąż jest zbyt mały, aby zaradzić wszystkim nieszczęściom zgłaszanym z terenu całego województwa. Mamy kilkoro przeszkolonych inspektorów, którzy działają w oparciu o ustawę o ochronie zwierząt wspólnie z przedstawicielami administracji, ze Strażą Miejską i Policją.

Czym się zajmujemy? Interweniujemy w obronie praw zwierząt, wspomagamy realizację projektów dotyczących zwierząt bezdomnych i wolnożyjących. Ponadto prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci i pomagamy właścicielom psów i kotów, jeśli niezbędna jest pomoc dla zwierząt. W wielu przypadkach też uzupełniamy pracę Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu poprzez prowadzenie tzw. domów tymczasowych dla uratowanych zwierząt.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE